زاویه سازی و کانتورینگ صورت + فیلم و عکس

زاویه سازی صورت تهران
این مادلینگ و زایه سازیص ورت توسط دکتر سارا بهروان در مطب میرداماد انجام شده است.

مشاهده مراکز زاویه سازی صورت تهران

زاویه سازی صورت با ژل

زاویه سازی صورت و کانتورینگ

فیلم زاویه سازی صورت

فیلم زیر نحوه و چگونگی زاویه سازی صورت با تزریق ژل را نشان میدهد

زاویه سازی